Договор със СТМ

Защо е необходимо да сключим договор със Служба по трудова медицина?

Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението. Задължение на работодателя е да осигури обслужване на своите работници и служители от регистрирани служби по трудова медицина. Няма критерии за минимален брой заети работни места.

Лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, носят отговорност по чл. 413, 414, 415, 415в и 416 от Кодекса на труда и другите специфични за съответната дейност закони и нормативни актове.

Контролен орган по спазване на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа е ИА “Главна инспекция по труда”.

Справка: чл. 25, чл. 55 и чл. 54, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


От това кратко клипче можете да разберете какво е служба по трудова медицина, какви са функциите и задълженията й и какво можете да очаквате, когато сключите договор за обслужване.