Трудова медицина

Трудова медицина е специалност на медицината с насока опазване здравето на работещите. чрез здравни консултации на работодатели и работници, за осигуряване и поддържане на безопасно работно място и възможно най-високи стандарти за здравето при работа.

Законодателството на Р. България задължава всеки работодател да осигури здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:

  • Превенция на професионалните рискове
  • Предоставяне на информация и обучение
  • Осигуряване на необходимата организация и средства

Съгласно чл.25(1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)


Вижте още: