Вътрешно заместване

Продължаване на темата за различните възможности за възлагане на допълнителен труд. В предната тема беше разгледано сключването на втори трудов договор, а в настоящата тема разглеждаме института на Вътрешното заместване.

Вижте: Втори трудов договор

Вътрешно заместване 

Разпоредбата на чл. 259 КТ  урежда случаи, когато се извършва вътрешно заместване в рамките на установеното работно време на заместника:

Ако служител постъпва на мястото на отсъстващия титуляр на длъжността, за да го замества за времето на неговото отсъствие, той има правото да получи по-високото измежду двете трудови възнаграждения – за своята длъжност или за тази на заместваното лице. Ако служителят изпълнява паралелно както работата на титуляря до неговото завръщане, така и своята работа, той има право да получи допълнително трудово възнаграждение за съвместяването на работата по двете длъжности. Въпреки че в чл. 259 КТ се визират случаите на отсъствие на титуляря на длъжността, за когото се определя заместник, правилата могат да се приложат по аналогия и за длъжност, която е вакантна.

При всички случаи натоварването на вече назначен на дадена длъжност служител с допълнителни трудови функции би трябвало да стане чрез постигането на съгласие, обективирано писмено. Действително разпоредбата на чл. 259, ал. 3, изр. второ  предвижда, че липсата на писмена форма не е пречка работникът или служителят да получава възнаграждението за заместването, но практически такова право трудно може да се реализира. Най-малкото спорове ще възникнат и за дължимостта, и за размера на възнаграждението. Ако работодателят не е склонен да предложи условия, които удовлетворяват и двете страни, работникът или служителят може правомерно да откаже да изпълнява задачи, излизащи извън кръга на трудовите му задължения. Както е известно, служителите са длъжни да изпълняват само законните нареждания на работодателя, а полагането на безвъзмезден труд на допълнителна длъжност (още повече – извън установеното работно време) не може да се окачестви като законно нареждане.

Това мнение е изказано от доц. д-р. Андрей Александров във връзка с поставен въпрос как да се разреши ситуация, при която „Главен счетоводител” на 8-часов работен ден, повече от година изпълнява задълженията на длъжност “ТРЗ и личен състав” и дали единствения вариант е сключването на допълнителен трудов договор.

В следващата тема ще разгледаме изменението в длъжностната характеристика като възможност за възлагане на допълнителна работа.

Сподели

Подобни статии