Изменения в Кодекса на труда и Закона за държавния служител

Изменения в Кодекса на труда и Закона за държавния служител

На 10.10.2023г. бяха обнародвани в Държавен вестник промените в Кодекса на труда и Закона за държавния служител, свързани с въвеждането на електронния регистър на заетостта и електронния трудов запис. (т. нар. електронна трудова книжка).

С промените се дава срок до 1 юни 2026 г.  или при прекратяване на трудовото правоотношение в периода от 1 юни 2025 г. до 1 юни 2026 г.  всеки работодател да оформи трудовата книжка на всеки от служителите си и да му я върне. С това последно вписване в нея с цифри и думи трябва да се запише продължителността на трудовия стаж, положен от работника или служителя при този работодател към 1 юни 2025 г., подписва се от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му, ако разполага с такъв.

Изключение има само за държавните служители , при тях срока за промяна е от 1 януари 2026г.

Документът, който заменя трудовата книжка, се нарича „единен електронен трудов запис“, като това наименование заменя трудовата книжка  в останалите текстове на кодекса.

В Кодекса на труда  глава седемнадесета се изменя и регламентира регистъра на заетостта и единния електронен трудов запис.

По- конкретно измененията в Кодекса на труда са следните:

 1. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите“ се заменят с „впише данните в регистъра на заетостта“, думите „регистъра на трудовите договори“ се заменят с „регистъра на заетостта“, а думите „съответното заверено уведомление“ се заменят с „данните за съответното вписване“.
2. В ал. 4 думите „уведомление за сключен трудов договор се изпраща“ се заменят с „вписване се извършва“.
3. В ал. 5 думите „Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане“ се заменят с „Редът и данните, необходими за извършване на вписване“, а думите „министъра на труда и социалната политика“ се заменят с „Министерския съвет, по предложение на министъра на труда и социалната политика“.
2. В чл. 63, ал. 1 думата „уведомлението“ се заменя с „вписването на началото на трудовото правоотношение“.
3. В чл. 107с се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите“ се заменят с „извърши вписване в регистъра на заетостта“.
2. В ал. 2 думата „уведомлението“ се заменя с „вписването на началото на трудовото правоотношение“.
 4. В чл. 226 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „незаконно задържане на трудовата му книжка“ се заменят с „невписване на прекратяването на трудовия договор по реда на чл. 62, ал. 3“.
2. В ал. 3 думите „предаване на трудовата книжка на работника или служителя“ се заменят с „вписване на прекратяването на трудовия договор по реда на чл. 62, ал. 3“.
5. Наименованието на глава седемнадесета се изменя така: „Регистър на заетостта, единен електронен трудов запис и трудов стаж“.
6. В глава седемнадесета наименованието на раздел I се изменя така: „Регистър на заетостта и единен електронен трудов запис“.
 7. Член 347 се изменя така:
„Регистър на заетостта
Чл. 347. (1) Националната агенция за приходите поддържа регистър на заетостта, който съдържа единните електронни трудови записи на работниците и служителите.
(2) Създаването и поддържането на регистъра на заетостта се извършва въз основа на следните принципи:
1. гарантиране на актуалност и точност на съхраняваните данни;
2. осигуряване на подходяща среда за обмен на данни;
3. гарантиране на регламентиран достъп до данните в регистъра на заетостта;
4. осигуряване на информационна сигурност.
(3) Достъпът до регистъра на заетостта и единния електронен трудов запис се осъществява по реда на чл. 5 от Закона за електронното управление. Достъпът до данните се осигурява безвъзмездно и в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите по ред, определен с наредбата по чл. 62, ал. 5.
(4) Форматът и редът за съхранение на данните в регистъра на заетостта, редът и сроковете за вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства, условията за достъп до данните, както и редът и правата на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за достъп до данни в други регистри във връзка с воденето на регистъра на заетостта, се определят с наредбата по чл. 62, ал. 5.
(5) Националният статистически институт има право на данни от регистъра на заетостта за целите на публикуването на статистическа информация относно заетостта. Редът за достъп и обхватът на данните, подлежащи на публикуване, се определят с наредбата по чл. 62, ал. 5.
(6) Обработването на лични данни в регистъра на заетостта се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OB, L 119/1 от 4 май 2016 г.) и Закона за защита на личните данни.“
8. Създава се чл. 347а:
„Единен електронен трудов запис
Чл. 347а. (1) Единният електронен трудов запис е електронен документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и е официален удостоверителен документ.
(2) Работникът или служителят има право на достъп до своя единен електронен трудов запис. Родителите, настойниците и попечителите на работници и служители, ненавършили 18 години, имат право на достъп до съответния им единен електронен трудов запис до навършване на 18 години.
(3) Работникът или служителят има право на информация за историята на достъпите до своя единен електронен трудов запис, с изключение на случаите на достъп от органите на досъдебното производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда, определен в наредбата по чл. 62, ал. 5. В историята се съдържат данни най-малко за работодателя, държавния орган или третото лице, осъществило достъпа.
(4) Работодателите имат право на информация за наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели, определена в наредбата по чл. 62, ал. 5, с изключение на размера на трудовите възнаграждения и обезщетения, които работникът или служителят е получавал при предходни работодатели. Работодателите имат право на информация за изплатените обезщетения по чл. 222, ал. 2 и 3. Редът за предоставяне на информацията се определя в наредбата по чл. 62, ал. 5.
(5) Единният електронен трудов запис може да се използва за удостоверяване на наличието на трудов стаж, когато такъв се изисква в конкурс за заемане на длъжност, след получаване на съгласие от кандидата, по ред, определен с наредбата по чл. 62, ал. 5. “
9. Член 348 се отменя.
10. В чл. 349 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Единният електронен трудов запис съдържа данни за:
1. имената на работника или служителя;
2. личния идентификатор на работника или служителя;
3. идентификатора и името на работодателя;
4. основанието на трудовия договор;
5. датата на сключване на трудовия договор и началото на неговото изпълнение;
6. срока на договора, когато е уговорен такъв;
7. датата на сключване на допълнителни споразумения;
8. датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение;
9. размера на основното трудово възнаграждение;
10. кода на заеманата длъжност по Националната класификация на професиите и длъжностите;
11. кода на основната икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт;
12. кода на населеното място на местоработата на работника или служителя по Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици;
13. продължителността на работното време;
14. продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;
15. изплатено обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 222, ал. 2 и 3;
16. запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс;
17. уговорения платен годишен отпуск;
18. дните използван платен годишен отпуск, полагащ се за годината на прекратяването на правоотношението.“
2. В ал. 2 думите „трудовата книжка“ се заменят с „единния електронен трудов запис“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Единният електронен трудов запис съдържа и определените в Закона за държавния служител данни за служебните правоотношения на лицата.“
11. Член 350 се отменя.
12. Член 350а се изменя така:
„Вписване на данни в единния електронен трудов запис от инспекцията по труда
Чл. 350а. (1) Данни за продължителността на трудовия стаж, установен със съдебно решение, се вписват в регистъра на заетостта от работодателя, а при отказ или когато това е невъзможно – от инспекцията по труда.
(2) Когато уволнението на работника или служителя е признато за незаконно или бъде поправено основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписването се извършва от работодателя, прекратил трудовото правоотношение, а при отказ или когато това е невъзможно – от инспекцията по труда.
(3) В случаите по чл. 327, ал. 2 инспекцията по труда, в която е подадено заявлението, вписва в регистъра на заетостта датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение.
(4) Вписването на данни в единния електронен трудов запис от инспекцията по труда се извършва по ред, определен в наредбата по чл. 62, ал. 5.“
13. В чл. 356 думите „тази глава“ се заменят с „този раздел“.
14. В чл. 402, ал. 3 думите „изпратено уведомление за сключен трудов договор“ се заменят с „вписано трудово правоотношение в регистъра на заетостта“.
 15. В чл. 404, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 10 думите „изпращане на уведомление за сключен трудов договор“ се заменят с „вписване в регистъра на заетостта“, а думите „за изпращането му“ се заличават.
2. В т. 11 думите „изпращане на уведомление за заличаване на изпратено преди това уведомление по чл. 62, ал. 3 за сключен трудов договор“ се заменят с „вписване на трудовото правоотношение в регистъра на заетостта“.
 16. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 23:
„23. „Личен идентификатор“ е единен граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер или друг идентификатор на физическо лице, определен в закон.“
17. В останалите текстове на кодекса думите „трудова книжка“ и „трудовата книжка“ се заменят съответно с „единен електронен трудов запис“ и „единния електронен трудов запис“.
Във връзка с тези промени е изменен и Гражданския процесуален кодекс.
Целият актуален текст на КТ може да видите тук: Кодекс на труда

 

Сподели

Подобни статии