Обучението по първа долекарска помощ на работното място е предназначено за работници и служители от производствени предприятия и фирми, учреждения и ведомства. Подходящо е също така за:отговорници по пожарна безопасност; длъжностни лица по здраве и безопасност при работа и лица, провеждащи инструктажи по пожарна безопасност.

Основание за провеждане на това обучение е чл. 20, ал. 1 , т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, които гласи, че „за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят: определя работещите, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят, обучението и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове и на големината на предприятието.“

Обучението включва теоретична подготовка и практически упражнения като може да бъде съчетано с обучение за пожарна безопасност.


Условия

 
След всяко обучение издваме документ - удостоверение за успешно преминато обучение, което е включено в таксата за обучение. Издаваните документи от "СТС Инженеринг" са валидни пред всички държавни и общински институции и служби, в това число пред: Камара на строителите в България, Главна инспекция по труда, инвеститори и възложители.