Определяне на местата за трудоустроени – 2019

Важно: От 01.01.2019г. е в сила Закон за хората с увреждания, който отменя Закона за интеграция на хората с увреждания. Новия закон конкретизира задължението на работодателя да осигури определен брой работни места с увреждания без да отменя задължението му съгласно чл.315 от КТ за определяне на места, подходящи за хорта с намалена трудоспособност (трудоустроени).

 1. Определяне на местата за трудоустроени

Краен срок за определяне на местата за трудоустроени лица през 2019 г.: 31.01. 2019г.

Във връзка с изпълнение разпоредбите чл. 315., ал.1 от КТ, работодател с персонал над 50 работници и служители е длъжен ежегодно, но не по-късно от края на месец януари да определи работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност като тези места са от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите. В Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност са поставени изисквания относно минималния процент определени работни места за всяка една икономическа дейност.

От 01.01.2019г. отпада задължението на работодателя от общия брой работни места за трудоустроени лица да определи не по-малко от половината за хора с трайни увреждания и да уведоми Агенцията по заетостта за тези места;

 1. Определяне на места за хора с трайни увреждания

Съгласно чл. 38. (1) от новия Закон за хората с увреждания „с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда работодателите назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва:

1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;

2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

(2) Работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата по ал. 1.

(3) Работодателите се освобождават от задължението по ал. 1 при:

1. наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания;

2. липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

(4) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверява обстоятелствата по ал. 3.

(5) Работодателите, извън тези по ал. 3, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона, се освобождават от задължението по ал.1.

(6) При неизпълнение на задължението по ал. 1 и 5 работодателят дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.“

„Съгласно чл. 41. (1) Работодателят уведомява териториалните поделения на Агенцията по заетостта за свободните работни места и за необходимите му работници и служители, тяхната квалификация и професионални умения, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1.

(2) В тримесечен срок от уведомяването по ал. 1 работодателят е длъжен да назначи на работа хора с трайни увреждания, които отговарят на изискванията за заемане на работното място.

(3) Работодателят уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, че е назначил лице/лица с трайни увреждания съобразно квотата по чл. 38, ал. 1.

(4) Работодателите имат право да ползват посредничество за наемане на работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта в изпълнение на квотните задължения съгласно чл. 38, ал. 1.

(5) Условията и редът за изпълнение на квотните задължения за работодателите и алтернативните мерки по чл. 38, ал. 5, включително редът по чл. 38, ал. 6, се определят с правилника за прилагането на закона.“

До 31 март 2019 г. включително Министерският съвет трябва да приеме правилник за прилагането на този закон. Очаквайте актуализирана информация и процедура за запълване на квотите, съгласно Закона за хората с увреждания

 

П Р О Ц Е Д У Р А

за определяне на подходящи работни места за лица с намалена работоспособност, съгласно чл. 315, ал.1 от КТ

1. Създава се комисия по трудоустрояване, която според  чл.2 от Наредбата за трудоустрояване трябва да е в следния състав:

 • Председател – работодателят (За разлика от Комитета по условия на труд, тук ръководителят на предприятието няма право да упълномощи свой представител, а трябва лично да участва в комисията.)
 • Членове, в чийто състав задължително се включват и:
  – представители на работниците и служителите;
  – отговорникът (длъжностното лице) по безопасност и здраве;
  – лекар от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието;
  – лекар представител на РИОКОЗ и лекар – акушер-гинеколог. ( за определяне на подходящи места за бременни и майки – кърмачки съгласно чл. 9 от Наредбата за трудоустрояване ).

Ако в предприятието няма избрани представители на работниците и служителите, следва да се свика общо събрание за избирането им и включването им като членове на комисията по трудоустрояване.

Важно: Със заповед се определя длъжностно лице за водене на дневник за регистриране на трудоустроените лица, съгласно  чл.2, ал.3 от Наредбата за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

2. Комисията по трудоустрояване заседава и изготвя списък с информация кои са работните места, определени за трудоустрояване.

Списъкът може да бъде изготвен, както в текстови вид, така и в табличен.

3. Съгласно  чл. 2, ал. 2 от Наредбата за трудоустрояване, преписи от списъка се изпращат и на:

 • службата по трудова медицина
 • при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването
 • От 01.01.2019г. отпада задължението на работодателя от общия брой работни места за трудоустроени лица да определи не по-малко от половината за хора с трайни увреждания и да уведоми Агенцията по заетостта за тези места

 


В случай, че се затруднявате сами да подготвите необходимите документи или имате въпроси във връзка с изпълнението на задълженията ви като работодател, свържете се с нас, за да ви съдействаме.

Сподели

Подобни статии