Защита на личните данни

Нашата Политика по защита на личните данни

С настоящата политика бихме искали да Ви информираме за обработката на Вашите лични данни и за Вашите права. 

Информацията и приложената терминология в този документ е в съотвествие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), наричан по нататък “ОРЗД”.

 1. Данни за администратора

Администраторът на данни, отговорен за обработката на данните по смисъла на ОРЗД е “СТС Инженеринг” ООД.

Адрес: гр. София 1836, бул. „Владимир Вазов“ № 39

Телефон за контакт: + 359 2 955 61 99

Адрес на електронна поща: office@ctc-bg.com

Длъжностно лице по защита на данните: Бистра Ангелова

2. Цели, за които обработваме лични данни: 

 • Осъществяване на комуникация с Вас. 

Тези данни се съхраняват и използват изключително за целите на отговор по Ваши запитвания и за връзка с Вас. Обикновено данните включват имена, телефон и адрес на електронна поща, които Вие ни предоставяте по имейл или телефон. Правното основание за обработката на данните е нашият легитимен интерес за възможност за осъществяване на комуникация с потенциалните клиенти. Ако контактът е насочен към сключване на договор, това е допълнително правно основание за обработката.

 • Сключване на договори за обслужване от Служба по трудова медицина.

При тази дейност се обработва специална категория лични данни („чувствителни” лични данни), каквато е здравната информация. 

Дружеството обработва чувствителни данни, само доколкото това е необходимо за изпълнение на специфичните му права и задължения в областта на трудовата медицина и единствено по предназначението им, което е договорено. 

Тази информация се обработва съгласно нормативните изисквания на ОРЗД, Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, Закона за здравето. 

“СТС Инженеринг” ООД предлага допълнителен раздел за личните данни в своите договори с клиенти, като изисква деклариране от Възложителите (Работодатели), за предварително информиране на работещите (субектите на данни) за целите на обработката на личните им данни. Тъй като обработваната информация е нормативно дефинирана, съгласие не се изисква.

 • Заявки или договори за професионално обучение по професии или част от тях в обхвата на Лицензията на Центъра за професионално обучение. 

Документацията за обучаваните лица като обхват е регламентирана в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. За целите на обучението се обработват и снимки на обучаваните лица като специална категория („чувствителни”) лични данни. 

 • Сключване на трудови или граждански договори. 

Личните данни в тази връзка се изискват и обработват съгласно трудовото законодателство и касаят информация за личните досиета на служителите. 

 • Изпращане на информационен бюлетин. 

Събираните данни са адрес на електронната поща. Основанието за обработване е дадено изрично  от Вас съгласие, когато сте се абонирали за получаването на бюлетина.

Имате право да възразите срещу използването на Вашия имейл адрес за изпращането на тези съобщения по всяко време с действие за в бъдеще, като ни уведомите за това или като използвате линка за отписване, който е наличен във всеки имейл с бюлетин, който получавате.

 • Изпълнение на законови задължения. 

Такива могат да бъдат задължения съгласно данъчното, счетоводното, трудовото законодателство и др. Целите и основанието за обработването в тези случаи са спазването на съответното законово задължение, съгласно приложимото законодателство.

Вие сте длъжни да ни предоставите личните си данни само, ако имате договорно или законово задължение за това. Ако не ни предоставите Ваши данни, може да не успеем да сключим или да изпълним договор с Вас или да изпълним някоя от другите цели на обработване.

“СТС Инженеринг” ООД декларира, че личните данни няма да бъдат използвани за цел, различна от целите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни, без предварително уведомяване и когато е необходимо, изрично съгласие от страна на субекта на данните, както и че Въз основа на обработваните данни не извършваме автоматизирано вземане на решения.

3. Използване на бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето устройство, които помагат функционирането на уебсайтовете.

Някои от бисквитките, се изтриват след затваряне на браузъра (т.нар. сесийни бисквитки), но други бисквитки остават на Вашето крайно устройство и позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение (т.нар. постоянни бисквитки).

Когато използвате нашия уебсайт само за информационни цели ние събираме само техническите данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър, за да можем да Ви покажем уебсайта (т.нар. „лог файлове на сървъра”). Тези бисквитки се съхраняват на устройството Ви само по време на актуалната сесия на сърфиране. За използването на необходимите бисквитки не се изисква Вашето съгласие. Тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация.

Използваме и някои функционални бисквитки: те служат за предоставяне на определена функционалност като например да можем да разпознаем дали човек или робот използва нашата контактна форма.

На някои от нашите страници също така може да се показва съдържание от външни доставчици, като например YouTube. Ние нямаме контрол върху техните бисквитки. Ако не разгледате въпросното съдържание, на Вашето устройство няма да се инсталират бисквитки на тези трети страни.

Целите, които се преследват с обработката на бисквитките са за изпълнение на договора, за да защитим нашите интереси за функционирането на уебсайта и ефективното обслужване на клиентите . Обработката на бисквитки се извършва в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква б) и буква е) от ОРЗД и чл. 4а, т.1 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Моля, имайте предвид, че можете да настроите браузъра си така че да изключите приемането на „бисквитки“ за определени случаи или по принцип. В помощното меню на всеки браузър е обяснено как можете да промените настройките на бисквитките. Ако откажете приемането на бисквитки, това може да доведе до нарушаване на някои функционалности на уебсайта и до невъзможност да ги използвате.

4. Получатели на личните данни

Получател на всички лични данни е “СТС Инженеринг” ООД. Не предаваме обработваните лични данни в трети държави или международни организации, освен в случаите на искане от държавен оторизиран орган или по реда на нормативен акт, за което уведомяваме възложителя по договор и/или субекта на данни.

Личните данни, които обработваме могат да бъдат разкривани на следните лица, доколкото сме задължени по закон или обвързани с договор: 

 • “СТС Инженеринг” ООД предава лични данни по законово задължение, без изискване съгласието на Възложителя или физическото лице субект на данни към общопрактикуващия лекар на субекта на данни, Националния осигурителен институт (съглласно чл. 28 , ал. 1 и 5 от Закона за здравето) или Националната агенция по професионално образование и обучение (съгласно чл. 38-40 от Закон за професионалното образование и обучение).
 • Здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие; прекратяване на договорните отношения между работодателя и службата – на новата служба, която обслужва предприятието.
 • Определени лични данни биват разкривани на работници и служители на “СТС Инженеринг” ООД с цел изпълнение на договорно отношение между нас;
 • Данъчни или други власти, съгласно предвиденото в законодателството;
 • Доверени партньори, предоставящи хостинг услуги, счетоводители, застрахователи и банкови институции, одитори, юридически и други съветници, с които сме в договорни отношения;
 • Външни партньори по извършване на доставки, свързани с изпълнение на услуга от наша страна: “Еконт експрес” ООД и „СПИДИ“ АД.

5. Срокове за съхранение на личните данни

При предоставяне на лични данни за получаване на информационен бюлетин, тези данни се съхраняват до оттегляне на съгласието Ви.

Данните, събрани, когато се свързвате с “СТС Инженеринг” ООД по телефон или имейл, когато това не е свързано с конкретно договорно отношение, ще бъдат анонимизирани или унищожени до две (2) години след тази комуникация.

Когато комуникацията е свързана с конкретно договорно отношение между Вас и “СТС Инженеринг” ООД, съхраняваме предоставените лични данни, за срок от пет (5) години за целите на защита на правните ни интереси при съдебни спорове. 

Съхраняваме определени лични данни, които е необходимо да пазим по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден в закона срок:

 • Документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и Декларации за трудови злополуки съхраняваме за срок не по малък от пет (5) години.
 • Здравни досиета на работещите, Неполучените от работниците или служителите трудови книжки, дневниците и екземпляр от издадените удостоверения, както и Ведомости за заплати съхраняваме за срок не по-малък от петдесет (50) години.

“СТС Инженеринг” ООД ще Ви уведоми в случай, че срокът за съхранение на личните ви данни е необходим да бъде удължен с оглед на легитимни интереси на “СТС Инженеринг” ООД.

6. Сроковете за съхранение на бисквитките:

 • Ако са инсталирани необходими бисквитки, сроковете им на валидност са не по-дълги от 6 месеца.
 • Сроковете на функционалните бисквитки са не повече от 6 месеца.

7. Права на субекта на данни

 • Право на достъп, коригиране и допълване на личните данни.

Имате право да изискате и получите от “СТС Инженеринг” ООД потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението им. Също така можете по всяко време да поискате допълване или коригиране на Ваши неточни данни.

 • Право на изтриване (“право на забравяне”).

Имате право да поискате изтриване на част или на всички Ваши лични данни.

Това право обаче може да не се приложи, ако обработването е необходимо за изпълнение на правно задължение, за предявяване, упражняване и защита на правни претенции и други случаи предвидени в ОРЗД.

 • Право на ограничаване.

Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, в следните случаи: докато се провери точността на оспорените от Вас данни; ако обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само ограничаване на използването им; ако данните Ви са необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции, след като ние вече не се нуждаем от тези данни; ако сте подали възражение за обработването на личните Ви данни и все още не е ясно дали нашите законни основания имат предимство;

 • Право на преносимост.

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате прехвърлянето на данните на друг администратор, доколкото това е технически осъществимо.

 • Право да оттеглите даденото съгласие за обработване на личните данни.

Имате право да оттеглите веднъж даденото съгласие за обработване на данни по всяко време с действие за в бъдеще. В случай на оттегляне на съгласието, ние незабавно ще изтрием съответните данни, освен ако по-нататъшното обработване може да се основава на правно основание за обработване без съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до оттеглянето.

 • Право на възражение 

Имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни въз основа на наш легитимен интерес. За да продължи обработването, “СТС Инженеринг” ООД следва да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

За упражняване на горепосочените права може да се свържете с нас по имейл: office@ctc-bg.com като изпратите искане в свободен текст. Ще бъдете информирани за допълнителните действия, които трябва да предприемете, ако такива се изискват за упражняване на съответното право. 

В случаите, когато получим искане за осъществяване на горните права от физическо лице, чиито данни са ни били предоставени по договор с Възложител, ние ще предадем това искане на Възложителя, съгласно договорните ни отношения с него.

8. Право на жалба

Ако смятате, че обработването на лични данни, отнасящи се до вас, нарушава ОРЗД, имате право на жалба пред компетентния надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница: www.cpdp.bg

9. Промени в декларацията за защита на данните

Запазваме си правото да актуализираме тази политика за защита на данните, така че тя винаги да отговаря на актуалните законови изисквания или да въвеждаме промени при въвеждането на нови услуги.

Промените влизат в сила от датата на публикуване в сайта на СТС Инженеринг ООД.

Политика за защита на личните данни в сила от: 22.05.2018г.

Последна актуализация в сила от: 06.12.2022г.

Дата: 06.12.2022г.