Подаване на декларация по чл. 15 за 2021г.

Подаване на декларация по чл. 15 за 2021г.

Срокът за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2021 г. е  до 30.04.2022г.

От 2018 година ОТПАДНА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ  за неподаване на декларация по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ, когато в предприятията няма промяна в условията на труд, подлежащи на деклариране.

Остава задължението за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за предходната година от нови предприятия, стартирали дейност през предходната година и от тези, при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.

Тези точки касаят: 

 • промени в наименованието на юридическото или физическото лице и седалището и адреса на управление
 • промени в кода на икономическа дейност на фирмата, нови или закрити поделения и промяна в големината на предприятието, при която се преминава в друга група. (Например: от макро в микропредприятие)
 • промяна на броя работещи на открито, под земята, във въздуха или под водата
 • промени, свързани с опасностите/източниците на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценката на риска
 • промени, свързани с наличието на работни места и длъжности, при които е необходимо използването на ЛПС
 • промени, свързани с работни места с видеодисплей

Как се изготвя декларацията по чл. 15?

Декларацията се изготвя от портал за електронно-административни услуги на ИА ГИТ на адрес https://public.gli.government.bg/git_public.

Начини за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ:

След като бъде изготвена, декларацията може да бъде подадена по два начина:

 1. Подаване на място: декларацията се принтира, подписва се и се подпечатва. С помощта на портала се изтегля като XML файл, който се записва на електронен носител (желателно е да НЕ Е дискета). Електронният носител, заедно с принтираната версия, се представят в териториалната дирекция „Инспекция по труда“. Електронният носител се връща на подателя.
 2. Подаване по електронен път: данните се попълват в портала, подписват се с електронен подпис и се натиска бутонът за предаване към деловодство.

Какво да правя, след като съм подал декларацията?

 1. При подаване на място: Изчаквате служителят, който приема информацията, да прегледа XML файла, след което, ако всичко е наред, той издава удостоверение с входящ номер и дата.
 2. При подаване по електронен път: След като сте подали декларацията по описания начин, ще получите отговор с входящ номер на електронната поща, която сте въвели при подписване на формуляра на интернет страницата на ИА ГИТ.

Кога декларацията може да не бъде приета?

Това може да се случи в следните случаи:

 1. При подаване на място, ако електронният носител не може да бъде възпроизведен от служителя в териториалната дирекция „Инспекция по труда’, той се връща на подателя, като декларацията се счита за неподадена. В срок не по-дълъг от 7 работни дни от датата, на която е отказано приемането, трябва да се предостави нов електронен носител.
 2. Не се приемат декларации на хартиен носител, които не съдържат подпис и печат на задължените лица.
 3. При непълнота и при нередовност на приетата декларация длъжностно лице от ИА ГИТ, в срок до 60 дни от датата на приемане, писмено уведомява задължените лица за констатираните непълноти и нередовности, като с това определя срок до 30 работни дни за отстраняването им.

Кога декларацията ми ще бъде вписана в публичния регистър?

В срок до 30 работни дни от датата на подаване на декларацията, когато в нея няма непълноти или нередовности, длъжностно лице от ИА ГИТ вписва декларацията в публичен регистър, който се публикува на интернет страницата на агенцията.

 В случаите, когато са определени до 30 работни дни за отстраняването на непълноти и нередовности, срокът за вписване на подадената декларация започва да тече от датата на тяхното отстраняване.

Какво съдържа публичният регистър?

 1. номер и дата на регистрация на декларацията;
 2. наименование на предприятието;
 3. единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията или единен идентификационен код по БУЛСТАТ за лицата, които имат такъв;
  • адрес на предприятието;
  • име, презиме и фамилия на законния представител на задълженото лице;

Ако желаете ние да попълним и подадем декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ на Вашата фирма или имате нужда от допълнителна консултация можете да се свържете с нас на телефон: 0887452955  или 0884973347.  или през контактната форма на сайта: КОНТАКТ

Още въпроси и отговори относно попълването на самото съдържание на декларацията можете да намерите тук: Въпроси относно попълването на декларацията

 

Сподели

Подобни статии