Програма за управление на риска

След оценката на риска, логичната следваща стъпка е съставянето на програма с мерките за намаляване и ограничаване на съществуващия риск. За всяка компания програмата може да е различна, но най-общо тя съдържа препоръчаните мерки от оценката на риска, задължителните ежегодни дейности по ЗБУТ и планираните дейности, свързани с подобряване/поддържане на работната среда и повишаване квалификацията на работещите.

Освен, че тази стъпка е логична, тя е и нормативно заложена: чл.5 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска гласи, че работодателят не само трябва да планира и приложи подходящи мерки за предотвратяване на риска, но и да степенува по приоритети мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска, като отчита установения риск, причините за възникване на опасностите, алтернативните решения, вкл. новостите по съответните проблеми, осъществимостта на решенията и възможността за инвестиции. Чл. 20, ал. 3. т 10 от същата наредба гласи, че в писмен вид трябва да имаме също и сроковете и отговорните лица за контрол на риска, както и да са видни начините на контрол на изпълнението на тези мерки.

Вижте още: