Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ

Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ

Споразумението по чл. 18 от ЗЗБУТ се сключва в изпълнение на едноименния член от закона, който гласи, че когато един обект, работно помещение или оборудване, работна площадка или работно място се използват от няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по писмена договореност трябва да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, да се информират взаимно за рисковете при работа и да координират дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

Най-често срещаният случай,  когато е необходимо подписването на такова споразумение е, когато в дадена фирма се налага по договор за поддръжка на дадено оборудване да влизат и да работят лица на другата фирма, която предоставя съответната услуга.

Предлагаме ви примерен договор/споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ, което може да редактирате, за да съотвества по-точно на вашите нужди или конкретна дейност.

Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ

Сподели

Подобни статии