Трудова медицина – необходимо ли е да сключим договор със СТМ

Договор със Служба по трудова медицина

Защо е необходимо да сключим договор със СТМ?

Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.
Задължение на работодателя е да осигури обслужване на своите работници и служители от регистрирана служба по трудова медицина. Няма критерии за минимален брой заети работни места.


От това кратко клипче можете да разберете какво е служба по трудова медицина, какви са функциите и задълженията й и какво можете да очаквате, когато сключите договор за обслужване.

Нормативна база за СТМ

Нормативния акт, който се отнася към Службите по трудова медицина (СТМ) е Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Според наредбата СТМ могат да се създават от работодателите (съвместно или с други работодатели) или от юридически или физически лица, регистрирани по Търговския или друг приложим закон. Тези служби следва да бъдат регистрирани по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

В най-общия случай на работодателя e практически невъзможно да създаде служба по трудова медицина сам или в съдружие, поради което Наредбата дава възможност работодателите да сключват договор с регистрирана служба.

Работодателят e длъжeн да осигури условия за осъществяване на извършваните от службата дейности и да оказва съдействие на нейните специалисти, като:

 1. предоставя място за извършване на дейностите;

 2. определя свой служител за контакти и оказване съдействие на специалистите от службата в случаите по чл. 2, ал. 4;

 3. осигурява достъп до всички работни места;

 4. предоставя техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина;

 5. осигурява връзка с отделите на предприятието или длъжностните лица, които имат отношение към условията на труд, безопасността на труда, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално-техническото снабдяване и други.

Състав на СТМ

Минималният състав на службите по трудова медицина включва:

  • лице с образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и с придобита специалност “трудова медицина”;
  • лице с висше техническо образование и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;
  • технически изпълнител с образование не по-ниско от средно.

Конфиденциалност

Лицата в състава на службата по трудова медицина нямат право да разгласяват информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена и търговска тайна. Те подписват декларация за неразгласяване на данните, предоставени им от работодателя на обслужваното предприятие.

 Личните данни на работещите, свързани с тяхното здравословно състояние, физическото и психическото им развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, се обработва, използва и съхранява в съответствие с чл. 27 и 28 от Закона за здравето.

Тук можете да разгледате нашата политика при работа с лични данни: Политика

Тук можете да се запознаете с изискванията на новия Регламент за защита на личните данни, който започна да се прилага от м.май 2018г.: Регламент

Информация относно задълженията по новия регламент е качена на сайта на Комисия за защита на потребителите.

Основни дейности на Службите по трудова медицина

При осъществяване на функциите си службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Конкретно техните задължения са разписани в Наредбата и включват:

Извършване на наблюдение и анализ на здравното състояние на работещите

В тази връзка е и задължението на работодателя да осигури условия за осъществяването на тази дейност и да предостави “техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина”.

СТМ консултира и подпомага работодателя при организирането на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания на работещите, но няма право да извършва такива. Медицински прегледи и изследвания имат право да извършват само лечебни заведения, регистрирани в РЗИ.

Оценка на риска

Службите по трудова медицина участват в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Много често службите по трудова медицина не само участват, но поемат изцяло ангажимент за извършването на оценката на риска.

Препоръки

Службите по трудова медицина разработват препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

Обучения

Службите по трудова медицина:

 1. разработват и участват в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;

 2. организират и провеждат обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;

 3. предоставят информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;

 4. дават индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;

 5. участват в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;

 6. подпомагат работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;

 7. подпомагат работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;

 8. консултират и подпомагат комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.

Вижте повече в темата: Какво е КУТ/ГУТ?