Трудови злополуки

Какво да направим в случай на трудова злополука?

Съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, Работодателят е длъжен при узнаване за настъпила трудова злополука, в рамките на 3 работни дни да регистрира злополуката в Националния осигурителен институт (НОИ), като за целта:

1. Определя комисия, която провежда вътрешно разследване и събира свидетелски показания;
2. Комисията изготвя протокол от вътрешното разследване;
3. Попълва се декларация за трудова злополука според утвърден образец;
4. Протоколът, декларацията, писмените обяснения и медицински документи, касаещи злополуката се предоставят на НОИ;
5. НОИ издава разпореждане за приемане или неприемане на злополуката за трудова;
6. В случай, че злополуката е приета за трудова, се вписва в регистъра за трудовите злополуки.

Ако в резултат на злополуката има увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт, или има основание да се предполага, че ще доведе до такива увреждания, трябва да уведомите незабавно полицията, териториалното поделение на НОИ и инспекцията по труда.


Kакво е „трудова злополука”:

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

Трудова злополука е и злополука, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:
- основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
- мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
- мястото за получаване на възнаграждение.


Ако не се сигурни какво точно трябва да направите или имате нужда от съдействие за изготвяне на всички необходими документи, свържете се с нас.