Трудоустрояване

Каква е процедурата по определяне на местата за трудоустроени?

Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл. 315, ал.1 от КТ и Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ - ДВ, бр.81/17.09.2004г., посл. изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.), Работодател с персонал над 50 работници и служители е длъжен ежегодно, но не по-късно от края на месец януари:

  1. Да определи работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, съгласно чл. 315, ал.1 от Кодекса на труда;
  2. От общия брой работни места за трудоустроени лица да определи не по-малко от половината за хора с трайни увреждания, съгласно чл. 27, ал.1 от ЗИХУ;
  3. Да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените по т. 2 места, съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗИХУ;
  4. В 14 (четиринадесет) дневен срок да обяви свободните места – незаети от хора с трайни увреждания, съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗИХУ в Агенцията по заетостта.


П Р О Ц Е Д У Р А за определяне на подходящи работни места за лица с намалена работоспособност

1.Създава се комисия по трудоустрояване* с председател – работодателят и членове, в чийто състав задължително се включват и:
- представители на работниците и служителите;
- отговорникът (длъжностното лице) по безопасност и здраве;
- лекар от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието;
- лекар представител на РИОКОЗ и лекар – акушер-гинеколог**.
*Съгласно чл. 2 от Наредбата за трудоустрояване, обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.1987 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г. ** за определяне на подходящи места за бременни и майки – кърмачки съгласно чл. 8 ÷ чл. 11 от Наредбата за трудоустрояване, обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.1987 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г.
1.1 Свиква се общо събрание*, със заповед, за избиране на представители на работниците и служителите за членове в комисията по трудоустрояване. След провеждането му се съставя и протокол.
*съгласно чл. 7, ал.2 от Кодекса на труда 1.2 Издава се заповед за създаване и заповед за свикване на комисията по трудоустрояване.
1.3 Отново със заповед се определя длъжностно лице за водене на дневник за регистриране на трудоустроените лица*.
*Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за трудоустрояване, обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.1987 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г.

2. Комисията по трудоустрояване определя ежегодно, но не по-късно от края на януари броя на местата, подходящи за лица с намалена работоспособност*. *съгласно чл .315, ал.1 от Кодекса на труда и НАРЕДБА № РД – 07-1 от 02.02.2012г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, Издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 13 от 14.02.2012 г., в сила от 15.05.2012г.
2.1 Изготвя се списък на местата, в който са отразени заетите и свободни места.

3. На Агенцията по заетостта се предоставя:
3.1 Утвърден списък на определените работни места, подходящи за хора с увреждания. В списъка трябва да бъдат вписани трудоустроените лица, работещи в организацията – срещу съответното работно място.
3.2 При наличие на свободни места за хора с намалена работоспособност ПРЕПОРЪЧВАМЕ да имате готовност и към всяка позиция/работно място да се приложи:
3.2.1 изискване за квалификация на лицето, което ще работи.
3.2.2 описание на основните дейности, които ще изпълнява.
3.2.3 информация за работната среда:
- оценка на риска;
- фактори на работната среда;
- техническо оборудване;
- достъп до работно място.

4. Преписи от списъка се изпращат на службата по трудова медицина и при поискване -на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.

В случай, че се затруднявате сами да подготвите необходимите документи, свържете се с нас и ние можем да ги подготвим за Вас.