Оценка на риска

Съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, оценката на риска е основното задължение на работодателя и е част от цялостната дейност за осигуряване на здраве и безопасност на работното място.

    Процесът на оценка на риска се реализира чрез анализ и оценка на:

  • Работните помещения
  • Работните процеси
  • Работното оборудване
  • Работните места
  • Организацията на труда
  • Използваните суровини и материали
  • Други странични фактори, които могат да породят риск

Основната задача при оценяването на професионалния риск е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С оценката на риска, която се изготвя в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 11 май 1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, се цели да се намалят трудовият травматизъм и професионалните заболявания в предприятията.


Освен с оценка на риска и изготвяне на задължителната програма за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в съответствие с дейността и потенциалните опасности за всяка фирма, ние можем да сме ви полезни с изготвянето на:

1. Анализ на състоянието на работната среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите.

2. Разработване на мерки за подобряване на състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес.

3. Извършване на анкетни проучвания сред работещите и анализ на получените данни.

4. Участие при ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск;

5. Даване на препоръки по отношение на избора на средства за колективна и лична защита;

6. Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа /съгл. Наредба № 15 от 31. 05. 1999 г./.

7. Становище за определяне на длъжностите подлежащи на задължително застраховане - писмена консултация и изготвяне на документацията в тази връзка;

8. Определяне на видовете работа, за които в предприятието е необходимо установяване на намалено работно време и право на допълнителен годишен отпуск, права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес в тази връзка;

9. Организиране на дейността при прилагане на Наредба № 11 от 2005 г. определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея;

10. Съдействие при организиране на необходимите измервания от акредитиран Орган за контрол “Фактори на работната среда” от вид “C”

Вижте още: