Изменение на длъжностната характеристика или преминаване на нова длъжност

Изменение на длъжностната характеристика или преминаване на нова длъжност

Продължаваме темата за различните възможности за възлагане на допълнителен труд.

В предните теми вече бяха разгледани сключването на втори трудов договор и вътрешното заместване а в настоящата тема разглеждаме изменението на длъжностната характеристика като възможност за възлагане на допълнителен труд или преназначаването на нова длъжност.

Вижте още:

Втори трудов договор

Вътрешно заместване

Изменение на длъжностната характеристика

Няма законава пречка работодателят да промени длъжностната характеристика, след вече сключен и действащ трудов договор. При това, той може да го направи неограничен брой пъти, без да се налага да се мотивира.

Всяка утвърдена от работодателя промяна в длъжностната характеристика се довежда до знанието на работника или служителя. Той съответно дава съгласието си за промяната, като я подписва и отбелязва датата, на която се е запознал с нея.

Работникът не е длъжен да приеме промените, ако счита, че чрез тях работодателят му възлага нова трудова функция, която не съответства на уговорената работа.

В законодателството няма ограничения относно броя и вида задължения, които могат да се възложат с длъжностната характеристика. Това обаче не означава да се злоупотребява с предоставената свобода при определяне на трудовите функции. Те следва да бъдат логически свързани с длъжността по своя характер, а по обем да не надхвърлят физическите човешки възможности за изпълнението им в рамките на нормалното работно време.

Преминаване на нова длъжност

Освен това с допълнително споразумение може да бъде променена длъжността на работника или служителя като новата длъжност да представлява комбинация от трудови функции на две длъжности.
Например в Националния класификатор на длъжностите се среща комбинацията “Продавач-консултант”.
Създаването на такава нова длъжност е възможно и допустимо и без те да са изрично посочени като комбинация в Класификатора, но длъжностите следва да са сходни функции, за да е възможно реално съвместното им изпълнение.

Трябва да се има предвид и становището на НОИ относно съвместяване на повече от една длъжност при един осигурител:
Изх. № 91-01-53 / 26.02.2003 г. на НОИ
„При съвместяване на повече от една длъжност при един осигурител, на осигуреното лице се определя кодът на длъжността с най-голям относителен дял във времето. Следва да се има предвид, че при съвместяване на длъжности приоритет имат тези, които са свързани с производството пред тези, които са свързани с търговия, транспорт или услуги. При комбиниране на задължения, изискващи квалификация с различни равнища на образование и с различен стаж, приоритет имат професиите с най-висока степен на квалификация.”

Дали ще се избере варианта два трудови договора, заместване или промяна в длъжността и длъжностната характеристика зависи от преценката на работодателя, характера на работата, както и от това дали едновременно или последователно ще върши работата.

Например: фирма, която има два обекта и иска да назначи едно и също лице на трудов договор, като в рамките на 8 часа ще работи според график на съответните работни места, като едната длъжност е аниматор, а другата продавач – консултант.

Как следва да бъде оформен договорът и каква длъжност и работно място следва да се посочи при условие че не може да се определи преобладаваща такава?

Отговорът на Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП е следният:

“По отношение поставения въпрос следва да се има предвид, че характерът на работа, т.е. трудовата функция или това, което ще работи работникът или служителят, е един от основните елементи от минимално необходимото задължително съдържание на трудовия договор (чл. 66, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда – КТ).

Той е определящ и за правата и задълженията на работника или служителя и на работодателя, поради което не е допустимо в един трудов договор да се уговаря изпълнението на повече от една трудова функция.

Всяка трудова функция представлява самостоятелен предмет на трудовия договор и основание за сключване на отделен такъв.

Поради това и в описания от Вас случай, следва да сключите два трудови договора:

един – за длъжността „аниматор“ и
друг – за длъжността „продавач-консултант“.”

Ако ще изпълнява и двете трудови функции, едновременно, според нуждите на работодателя, то трябва да се прибегне или до института на заместването или до промяна в длъжността или длъжностната характеристика. Например шофьор-търговец.

ВАЖНО:

Преразгледайте оценката на риска ако има  нова длъжност във фирмата, тъй като в наличната оценка на риска няма да са оценени рисковете при изпълнение на дейностите, характерни за новата длъжност. Освен това е възможно в зависимост каква точно е новата длъжност да окаже влияние и върху съществуващи работни места и по този начин да се налага преразглеждане и оценяване на риска и при тях.

Вижте още по темата за длъжностната характеристика: Длъжностна характеристика

Сподели

Подобни статии