Нова наредба за ЗБУТ при леене на метали и метални сплави

Нова наредба за ЗБУТ при леене на метали и метални сплави

Новата наредба е  във връзка с необходимостта от осъвременяване на действащата към момента нормативна уредба, касаеща регламентиране на безопасните и здравословни условия на труд при леене на метали съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

С цялата наредба можете да се запознаете тук: НАРЕДБА № РД-06-4 ОТ 2 МАРТ 2021 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ СПЛАВИ

С Наредбата се определят изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при производството на лети полуготови продукти и отливки от метали и метални сплави, регламентират се изисквания по отношение на работните места, работното оборудване, поведения на работното място в съответните производства, които не допускат трудови злополуки или ги минимизират, дефинират се задълженията на работодателите и на работещите при работа в леярски производства в съответствие с нововъведените и приложими технологии и хармонизираното европейско законодателство, регламентира се използването на средства за колективна защита и/или лични предпазни средства.

Наредбата е обнародвана в Държавен вестник бр.23 от 19.03.2021 и ще влезе в сила шест месеца след обнародването с цел работодателите да могат да се подготвят и предприемат всички необходими дейности в съответствие с новите изисквания.

Сподели

Подобни статии