Периодичен инструктаж

В случай, че сте организирали дейностите по безопасност и здраве при работа във вашата организация съгласно разработения от нас Календар по БЗР, напомняме, че в началото на годината следва да извършите периодичен инструктаж на всички служители и работници във фирмата.

Периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск по чл. 15, ал. 1   от Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (т.е. всички онези, за които се провежда ежедневен инструктаж) , и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.

Вижте още в темите:

Заповед за инструктажи

Какво включва периодичния инструктаж

Сподели

Подобни статии