Обучения по БЗР за заетите в дейности, които създават опасност

Обучения по БЗР за заетите в дейности, които създават опасност

Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж следва да се провеждат обучения по безопасност и здраве при работа с определена продължителност и срок на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, както и за работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

Видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) са посочени в чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите, а именно: котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски влекове.

За всичи работници и служители, заети с посочените дейности с повишена опасност следва да се предвиди ежегодно обучение по БЗР. В повечето случаи това са и дейности, за които се изисква правоспособност.

Някои удостоверения за правоспособност се издават с ограничен срок на валидност и следва да бъдат следени и своевременно подновявани, тъй като Инспекция по труда при проверки има право да проверява дали определени дейности се извършват от правоспособни лица.

  1. Правоспособност за управление на мостови и козлови кран – срокa на валидност e неограничен, но се изисква провеждане на ежегоден инструктаж за лицата, които управляват повдигателните съоръжения и които окачват товарите или товарозахващащите приспособления.
  2. Правоспособност за управление на кари – изисква се преминаването на опреснителен курс на всеки 5 години.
  3. Квалификационни групи по ел. безопасност – срока на валидност е 2 години. След изтичане на срока е възможно придобиване на нова по-висока група или се потвърждава настоящата.

 

 

Сподели

Подобни статии