Закон за закрила на лица подаващи сигнали

Закон за закрила на лица подаващи сигнали

Народно събрание прие Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Законът е обнародван в Държавен вестник, бр. 11 от 2023 г. и влиза в сила от 04.05.2023 г. А по отношение на работодателите в частния сектор изискванията ще се прилагат от 17.12.2023 съгласно § 10 от Заключителните разпоредби.
Основната цел на закона е гарантиране на ефективна защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Задължени субекти по закона са:

  1. работодателите в публичния сектор с изключение на общините, посочени по-долу;
  2. работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;
  3. работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква “Б” и част II от приложението към закона.

Задължените работодатели в частния сектор с общ брой от 50 до 249 работници или служители могат да използват общ канал за вътрешно подаване на сигнал, като определят едно лице или обособено звено.

Работодателите следва да изработят свои Правила за вътрешно подаване на сигнали и най-малко веднъж на три години да извършват техен преглед и анализ на практиката по прилагането на закона.

Задължените субекти следва да определят един или повече служители, които отговарят за разглеждането на сигнали. Такива могат да са длъжностните лица по защитата на лични данни.

В закона изрично се допуска задълженията да могат да бъдат възложени и  на друго физическо или юридическо лице извън структурата на работодателя, при спазване изискванията на закона.

Със закона може да се запознаете на този линк: Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Сподели

Подобни статии