Йерархия на нормативните актове

Йерархия на нормативните актове

Каква е разликата между закон, кодекс, наредба, правилник, инструкция? Кой има по-голяма сила?

Правните норми се намират помежду си в стъпаловидно подредени взаимоотношения на йерархия. Основният неин принцип гласи, че правна норма от по-долно стъпало/ранг не може да противоречи на правна норма от по-горно стъпало/ранг. Ако все пак такова противоречие бъде установено, правната последица е прилагане на нормативния акт с по-висок ранг.

На върха на йерархията според своята юридическа сила седи Конституцията на Република България. Конституцията обаче поставя само начала, не урежда в детайли обществените отношения и за това се налага издаването на Закони, Кодекси и други подзаконови нормативни актове.

На следващо място след Конституцията са международните договори, които, когато са ратифицирани от нашата страна, обнародвани в Държавен вестник и влезли в сила имат така наречения примат пред националното ни законодателство, т.е. при спор съда следва да приложи нормите от международния договор, ако те си противоречат с нормативен акт в националното ни законодателство.

На следващо място са кодексите и законите. Те имат една и съща юридическа сила/ранг, а разликата е само в техният предметен обхват. Кодекса урежда по-широк кръг обществени отношения.

Със закони и кодекси се уреждат обществени отношения, които се поддават на трайна уредба. Ако се урежда нещо временно не трябва това да се прави със закон, а с подзаконов нормативен акт. Именно тези актове се нареждат на следващо място е йерархията. За разлика от кодексите и законите, които се приемат от Народното събрание, подзаконовите нормативни актове се приемат от органите на изпълнителната власт (например: Министерски съвет, министри) и на местното самоуправление (Общински съвет).

Към тези актове спадат: Постановления, правилници, наредби и инструкции.

Министерски съвет може да приема всеки един от тези актове с постановления, като самите постановления на Министерски съвет са два вида: първични и вторични. С първичните Министерски съвет урежда определени обществени отношения, неуредени от закона, но въз основа на него. А с вторичните приема правилници, наредби и инструкции.

Министрите не могат да издават постановления, но могат да издават останалите три вида подзаконови нормативни актове. Разликата между тях е следната:

Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост или за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.

Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане само на отделни разпоредби или подразделения на даден нормативен акт от по-висш ранг и най-често това е Закон.

Инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури.

Сподели

Подобни статии