Как се бракува компютърна техника

Как се бракува компютърна техника

Всички типове компютърно оборудване остаряват или стават несъвместими в края на жизнения си цикъл. Планирането на безопасното им извеждане от експлоатация е важна стъпка за подобряване на финансовия резултат и предотвратяване на рискове и санкции.

Терминът „безопасен“ не означава просто безопасен за околната среда, но също така и за сигурността и защитата на поверителните данни, които вероятно се съхраняват на тези устройства.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕГОДНОТО ОБОРУДВАНЕ

Когато при инвентаризация се установи непригодност/непоправима повреда на актива следва да се направи предложение за брак, като в акта за брак се описва начина, по който следва да се бракува актива.

Инвентаризацията се извършва от комисия, назначена със заповед на ръководителя на предприятието и съгласно приетите вътрешни правила и счетоводна политика на предприятието. 

ДЕИНСТАЛАЦИЯ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИТЕ

В зависимост от избрания начин за брак всяко устройство трябва да бъде напълно деинсталирано, за да няма изтичане на данни или устройствата с информация в тях трябва да бъдат напълно изтрити или унищожени. Шредирането или пробиването на твърдия диск може да се извърши на място в офиса или ако изберете рециклираща компания – в техния офис. Важно да се уверите, че се следва процедура за цялостно унищожаване на данните, по възможност с по-висок от тривиалния стандарт DoD 5220.22- М (метод за изтриване на данни). Тази стъпка е от решаващо значение, особено в строго регулирани отрасли като ИТ, финансовите услуги и здравеопазването.

Добра практика е да се състави протокол, който да удостоверява кога и какъв тип данни са били унищожени, както и кои лица са извършили унищожаването им. Когато унищожаването се прави от външна фирма, обикновено се издава Сертификат, удостоверяващ унищожаването на данните.

Примерен протокол можете да разгледате тук: Протокол за унищожаване на данни

УНИЩОЖАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ТЕХНИКАТА

  1. Законът за управление на отпадъците забранява изхвърлянето на електронни отпадъци на нерегламентирани места. Електрическото и електронно оборудване съдържа сложна смесица от материали и компоненти, които трябва да се преработват в специални създадени за това предприятия.
  2. Законово е задължението да се рециклира бракуваното оборудване в съответствие с Директивата 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на съвета от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Директивата за ОЕЕО е регламент, разпореждащ изхвърлянето на използваните електронни стоки по екологосъобразен начин. По тази Директива всички производители на електронни уреди в региона трябва да изградят система за събиране и рециклиране на излезли от употреба електронни продукти. Стари телефони, UPS батерии, компютри, монитори, принтери и др. вече не могат да бъдат изхвърляни на депа за отпадъци. Вместо това те трябва да бъдат рециклирани от регистрирана компания за управление на отпадъците. Електрическите отпадъци отделят олово и други опасни токсични вещества, което може да доведе до вредно въздействие върху околната среда. Това на свой ред има дълбоки последствия за дивата природа и човешкия живот. Бизнесите трябва да имат сертификат, който доказва, че тяхното електронно оборудване е изхвърлено и рециклирано от регистрирана компания за управление на отпадъците.
  3. С Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се определят изискванията за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУЕЕО. Тези изисквания са с цел: 1. предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека от образуването и управлението на ИУЕЕО; 2. увеличаване количеството на повторно употребено, рециклирано и оползотворено чрез други операции ИУЕЕО за ограничаване на обезвреждането му и намаляване на отрицателните въздействия от използването на ресурсите и повишаването на ефикасността от такова използване; 3. предприемане на мерки от лицата, участващи в проектирането, производството, разпространението и потреблението на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), както и от лицата, които извършват дейности с ИУЕЕО, за ограничаване вредното въздействие на ЕЕО през целия му жизнен цикъл и на образуваните от него отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.

САНКЦИИ И ГЛОБИ

Контролните органи по тези нормативни документи са Министерството на околната среда и водите, РИОСВ и кметът на съответната община. При установени нарушения от съответните контролни органи се налагат глоби като на физически, така и на юридически лица.

Санкциите за едноличен търговец или юридическо лице варират спрямо нарушението – от 1400 лв. до  50 000 лв. Няколко примера за това са:  при нерегламентирано изгаряне или извършване на друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци (от 1400 до 4000 лв.); за изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места (от 10 000 до 50 000 лв.); за не предоставяне на информация или не водене отчетност съгласно изискванията на наредбите по чл. 13, ал. 1 (от 2000 до 6000 лв.); за едноличен търговец или юридически лица, не извършващи класификация на отпадъците, образувани в резултат на дейността им, по реда на наредбата по чл. 3, глобата е в размер от 5000 до 15 000 лв.

Всички административни нарушения и наказания за юридически лица и еднолични търговци са описани в Закона от чл. 134 до чл. 151, включително.

 

Сподели

Подобни статии