Необходима ли е легализация на чуждестранна диплома за трудовото досие

Необходима ли е легализация на чуждестранна диплома за трудовото досие

Когато дадена диплома е на чужд език обикновено се дава за превод , за да е ясно какво пише в нея. С легализацията се удостоверява автентичността на самия документ, т.е. че дипломата е истинска и издадена от легитимно учебно заведение.

Преведеният и легализиран документ не означава признаване на право за упражняване на определена професия. Признаването на професионална квалификация има значение във връзка с  разграничението между професиите, на такива, които са регулирани и такива, които не са регулирани.

Регулирана професия е дейност или съвкупност от дейности от обществена значимост и/или от съществено значение за живота и здравето на хората, дейности включени в Списъка на регулираните професии в Република България. Упражняването на регулирана професия е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата професионална организация.

За упражняването на професия, която е регулирана, е необходимо да бъдат изпълнени специфични изисквания. В България се прилагат разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО. Признаването на чуждестранни професионални квалификации по регулирани професии, е в правомощията на компетентния орган по съответната регулирана професия.

Пълен списък с регулираните професии на територията на Република България

Нерегулирани професии са тези, при които не са налице каквито и да е ограничения по отношение на изискванията за притежавана квалификация и назначаването на работа е въпрос на регулация на националния пазар на труда. Притежателите на чуждестранни професионални квалификации по нерегулирани в България професии имат директен достъп до пазара на труда. Признаването на такива професионални квалификации е от компетенциите на самите работодатели.

Когато става въпрос за регулирана професия при самия процес по признаването на чуждестранни професионални квалификации превода и легализацията ще са необходими, за да може да се изпълни процедурата.

Когато става въпрос за нерегулирана професия в трудовото законодателство няма изрично изискване при постъпване на работа да се легализират съответните документи във връзка с придобитото образование. Все пак, ако работодателят сам е поставил определени образователни изисквания за заемане на длъжността (в длъжностната характеристика/щатното разписание), по всяка вероятност ще се интересува от това да му бъде представена диплома, която е преведена и легализирана.

Освен това, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, за сключване на трудов договор е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства.

Тъй като дипломата (документ, удостоверяващ придобитото от лицето образование, квалификация и т.н.) е сред изрично посочените в цитираната наредба документи, съхраняването на копие от нея в трудовото досие на работника или служителя е допустимо без за това да се иска изричното му съгласие.

Не така обаче стои въпроса с документите за самоличност. В наредбата е упоменато, че документа за самоличност  се връща веднага и не е предвидено съхраняване на копие от него. За целите на сключването на трудовия договор не е необходима друга информация от личната карта на работника освен неговите три имена, ЕГН и постоянен адрес. Ако работодателя желае да съхранява други данни от личната карта или нейно копие в трудовото досие следва да изиска изрично съгласие (в писмен вид) от работника или служителя, за да може да има основание съгласно Закона за личните данни.

Вижте повече: Сключване на трудов договор

Сподели

Подобни статии