На какъв език трябва да бъде трудовият договор и вътрешните документи в предприятието

На какъв език трябва да бъде трудовият договор и вътрешните документи в предприятието

Съгласно Кодекса на труда няма изрично изискване трудовия договор, съответно анекси към него и други документи, свързани с трудовите правоотношения да бъдат на български език. 

Това становище е застъпено и в отговор на МТСП ( 2017г.) като по мнение на експертите в министерството няма пречка, ако страните по трудово правоотношение желаят да изготвят трудовия договор или анекса към него и на друг език, стига да са спазени изискванията относно съдържанието му, определени в българското трудово законодателство.

Въпреки това обаче, при осъществяване на контрол от държавни органи, какъвто е и Инспекцията по труда всички документи, които подлежат на проверка ще бъдат изискани да бъдат представени на български език.

В тази връзка вероятно е дадено и едно по-старо (от 2011г.) становище на МТПС, в което експертите отговарят, че всички вътрешно нормативни документи в предприятието трябва да бъдат на български език.

Основание за  това изискване може да се намери в осигуряването на упражняването на ефикасен контрол от административните органи.  

Наложеното на чуждестранните работодатели задължение за изготвяне на документите на български език или за осигуряване на техен превод може да се обоснове с цел от общ интерес, свързан със социалната закрила на работниците, тъй като така се позволява на компетентните органи да осъществяват необходимия контрол, за да гарантират спазването на националните разпоредби в тази област.

Освен това при възникнал трудов спор компетентния орган за разрешаването му е съда, като съдопроизводствените правила за разрешаването му са определени в Гражданско процесуалния кодекс (ГПК). Съгласно чл. 185 от ГПК документ, представен на чужд език, се придружава с точен превод на български, заверен от страната. Ако съдът не може сам да провери верността на превода или верността на превода бъде оспорена, той назначава вещо лице за проверка.

Ефективната защита на всички категории работници изисква трудовият договор да бъде на достъпен на език, който наетото лице лесно разбира, така че съгласието му да бъде напълно ясно, а не опорочено. Така например в случай на процедура по дисциплинарно наказание и съдебен спор няма да може да бъде оспорено от работника или служителя, че не е разбирал релевантните за случая документи, тъй като те са били изготвени само на чуждия език. Ето защо в практиката се e утвърдило да се използват двуезични версии за трудовите договори.

Сподели

Подобни статии