Промяна в Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане – август 2023

Промяна в Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане – август 2023

Одобрени са промени в Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, които отразяват съвременните технически изисквания по отношение на съоръженията под налягане.

Промените са съществени и са в различни насоки:

Прецизиран е обхвата на наредбата, като е уточнено, че се отнася само до стационарно монтирани съдове под налягане и не се прилага за съдове под налягане, монтирани на транспортни средства. Прецизиран е списъка със съоръжения, за които не се прилага наредбата.

Има промени в техническите стойности при устройството на съоръжения под налягане по отношение на температура и налягане, има нови решения в монтирането и проверката на части от съоръженията, както и по-гъвкави възможности за извършване на проверка на правилната им експлоатация.

В наредбата се предвижда изискване при прехвърляне правото на собственост на съоръжение под налягане да бъде предадено и техническото му досие.

Подробно са регламентирани изискванията към лицата, обслужващи съоръженията (посочени са конкретни кодове по професии).

Предоставя се възможност на ползвателите на съоръжения под налягане да прилагат международно призната методика за контрол, което води до промяна в някои срокове за извършване на периодични технически прегледи на съоръжения с повишена опасност.

Важно!

След настъпили промени в нормативната уредба, законодателството изисква да се преразгледа оценката на риска, както и да се извърши извънреден инструктаж на отговорното лице и обслужващия персонал.

С пълния текст на Постановлението за изменение може да се запознаете тук: Постановление

С пълния текст на актуализираната наредба може да се запознаете тук: Наредба

Сподели

Подобни статии