Работа с повдигателни съоръжения – кари

Работа с повдигателни съоръжения – кари

Карите са подемно-транспортни машини, които според вида задвижване се разделят на мотокари, електрокари и различните групи ръчноводими кари с придружаващ водач.

Нормативна база:


Документация, свързана с безопасното използване на кари: 


1. Паспорт и инструкция за експлоатация от производителя

Всяка фирма-производител на мотокари разработва и предлага на клиентите си при покупка инструкция за експлоатация на съответната машина. В тези ръководства се съдържат и инструкции за експлоатация и правила за безопасна работа. В инструкциите за експлоатация на производителя на даден мотокар може да бъдат включени специфични правила, адаптирани към дадената конструкция, затова е важно водачите да са запознати с инструкцията на производителя.

Поддържането и ремонта на мотокарите също се регламентират в инструкциите за експлоатация. По правило тази дейност се извършва от специализирани фирми. На определен брой моточасове се сменят масла, филтри, при необходимост се регулират клапани, обороти на двигателя, подмяна на резервни части и цялостна проверка на работата на мотокара.

2. Инструкции и правила за безопасна работа с кари

Чрез правилата и инструкциите трябва да се определят конкретни изисквания за БЗР, които се изпълняват при организацията на работата, експлоатацията на работното оборудване, прилаганите технологии, както и за поведението на работещите при извършване на съответния вид работа.

Съгласно  Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване при използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции. ( Чл. 166, ал. 1 от Наредбата)

3. Предоставяне на информация за опасностите

Работодателят е длъжен да предостави на работещите с електрокари и мотокари информация за всички възможни опасности, за мерките, които са предприети за отстраняване, намаляване и контролиране на рисковете и по всички въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа.

4. Правила и схема за движение на карите на територията на предприятието, товаро-разтоварните площадки и складовете.

Във всяко предприятие се разработват конкретни схеми и правила за движение на карите на територията на предприятието, товаро-разтоварните площадки и складовете.

При изготвяне на схемите и правилата се обозначават съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори –  поставят се предупредителни знаци,  маркировка на транспортните коридори, пътни знаци.

Вижте още: Знаци по БЗР за принтиране

Конкретни изисквания към знаците и сигналите за безопасност има в Наредба  № РД-07/8 ОТ 20.12. 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа  

5. Правоспособни лица

Съгласно Наредба № 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с кари за управление на кари се допускат само правоспособни лица, които са придобили правоспособност за работа с кари и притежават свидетелство за работа с кари и които са оправомощени с писмена заповед на работодателя.

За изпълнението на определени професии и длъжности, (огняри, кранисти,електроженисти, електро- и мотокаристи, ел. технически персонал и други) законодателството предвижда изискванията за притежавана правоспособност. В тези случаи при проверка от контролните органи работодателите следва да представят копие от документи за правоспособност, за работниците, чиито професии и длъжности изискват това, а самите работници следва да носят документите за правоспособност в себе си.

Важно: Свидетелства за правоспособност на лицата, които управляват кари се актуализират на 5 години след изкарване на опреснителен курс!

6. Дневник на карите

  •  За всеки електрокар и мотокар се води документация със съдържание, съгласно т.4 на Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 на Наредба № 10 от 7.12.2004 г., в която се вписват данните за кара: заводски номер, година на производство, дата на пускане в експлоатация, планови технически прегледи, обслужване, забелязани дефекти, планови и извънпланови ремонти, смяна на части и агрегати, поставяне на допълнителни приспособления и др. (Дневник за техническо обслужване и ремонти)
  • Освен това съгласно т. 68 от Приложение 1 към чл. 7, т. 2 от Наредба No 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (ДВ бр. 112/2004 г.). се води сменен дневник, в който се записват забелязаните неизправности след всяка работа с кара. (Сменен дневник)

Примерен дневник обединяващ и двете изисквания може да изтеглите от тук:

Дневник в .pdf формат

Дневник в .doc формат

7. Специфични изисквания при експлоатация на електрокари и мотокари

На карите се поставя табела с контрастен цвят с регистрационен номер, съгласно т. 1 от Приложение No 1 към чл. 7, т. 1 от Наредба No 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.


Инструктажи


1. Инструктаж и обучение на работното място

На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по утвърдена от управителя програма и изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Резултатите от изпита следва да се оформят в протокол, който да се съхранява в досието на изпитвания. Едва след успешното полагане на изпита, служителят може да се допусне до самостоятелна работа.

2. Ежедневен инструктаж и техническа проверка

  • Преди започване на работа водачът задължително получава подробни указания за маршрута, за вида и особеностите на товарите, които ще транспортира и манипулира, и за характеристиките на работната среда.
  • Преди започване на работа се проверява техническото състояние на кара и не се допуска експлоатация на неизправен кар или работа след поява на повреда или необичайни шумове.

Препоръчително е да има доказателства за извършване на проверката на техническото състояние на кара преди работа като за улеснение може да се използва чек-лист.

Примерен образец на чек-лист

3. Периодично обучение

Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж следва да се провеждат обучения по безопасност и здраве при работа с определена продължителност и срок на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, както и за работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

За всички работници и служители, заети с посочените дейности с повишена опасност следва да се предвиди и ежегодно обучение по БЗР. В повечето случаи това са и дейности, за които се изисква правоспособност.

Вижте повече за видовете инструктажи: Заповед за инструктажи

Сподели

Подобни статии