Знаци и сигнали за безопасност

Знаци и сигнали за безопасност

Каква е нормативната база, касаеща знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа?

Българското законодателство следва европейската директива 92/58/EEC, която поставя минималните изисквания за осигуряване на знаци и сигнали за безопасност, които трябва да се поставят на работното място. Съгласно европейската директива и българската Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа се поставят на места, където рисковете не могат да бъдат предотвратени или намалени чрез средства за колективна защита или мерки, методи или процедури за организация на работата. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. oпределя също така изискванията към знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа и условията за тяхното използване.

Важно!

Наредбата НЕ се прилага за обозначаване на опaсни вещества и препарати, продукти и/или оборудване, предназначени за пускане на пазара.

За да се определи къде, какви и дали е необходимо да бъдат поставени знаци за безопасност на дадено работно място, работодателят трябва да вземе предвид резултатите от направената оценка на риска.

Какво представляват знаците и сигналите за безопасност?

Знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа са:
– Табели
– Етикети
– Трайна маркировка с цветове за безопасност
– Светещи знаци
– Звукови сигнали – акустични сигнали и/или вербална комуникация
– Сигнали подавани с ръце

Какви са изискванията за познаване на знаците и сигналите?

Работодателят осигурява подходящо обучение и инструктаж на работниците за видовете знаци и сигнали, както и за изискванията и условията за тяхното ползване.

Какви цветове следва да се използват?

Червен за забрана и противопожарен знак

Например:

Жълт за внимание и предупреждение

Например:

Зелен за евакуация и първа помощ

Например:

Син за задължаващо действие

Например:

За осигуряване на ефективност на знаците трябва да се спазват някои основни правила:

– Да се избягва поставянето на много знаци близо един до друг
– Да не се допуска едновременното използване на два или повече светещи знака, които е възможно да бъдат объркани
– Да не се допуска използването на светещ знак в близост до друг подобен светлинен източник
– Да не се допуска едновременното използване на два или повече акустични сигнала
– Да не се допуска използването на акустични сигнали в среда с високи нива на шум
– Да не се допуска използването на знаци с лошо състояние
– Да се поставят достатъчен брой правилно разположени, ремонтирани и функциониращи знаци и/или сигнални устройства

Можете да принтирате различните знаци от тук:

Забранителни знаци

Предупредителни знаци

Задължаващи знаци

Знаци за пожарна безопасност

Знаци за евакуация и първа помощ

Знаци за безопасност Covid-19

Сподели

Подобни статии